Follow Us :   
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
         ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย  พันธ์คง
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300
e-Mail    thienchai@hu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- Productivity Improvement
- Kaizen กับการพัฒนางาน
- ธุรกิจเกษตร

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
วท.ม.
ธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547
ปริญญาตรี
ศศ.บ.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2554
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2542
อนุปริญญา
อ.ศศ.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2540

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
2551 – 2557
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้
2549 – 2550
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2548 – 2549
  ศูนย์ประสานงานวิจัย “อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา”
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย
2541 – 2547
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นักวิชาการอุดมศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
        
งานวิจัย

1)
  การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหรังตะลุงนครินทร์ ชาทอง
2)

  การศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำนอำเภอสิงหนครและอำเภอคลองหอยโข่ง
  จังหวัดสงขลา
3)

  โครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของคนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
  (สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสตูล)  
4)
  โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
5)
  การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดสารพิษ ในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 

 เอกสารทางวิชาการ       

1)
  หนังสือ "ไคเซ็น(kaizen) ทุกคนทำได้ทำง่าย ทำเลย"
1)
  บทความวิจัยเรื่อง"การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง และการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว" ปีที่เผยแพร่ 2553
2)

  นำเสนอผลงานเรื่อง"โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง
  และจังหวัดสตูล" ปีที่เผยแพร่ 2553  

 

ประวัติการเป็นวิทยากร 

1)

  หลักสูตร  “5ส กับการพัฒนางาน” ชื่อหน่วยงาน โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา จำนวน 2 รุ่น,
  บริษัทคราวน์ ฟู้ด แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 รุ่น
2)
  หลักสูตร  “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส”  ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
3)

  หลักสูตร “ไคเซ็นกับการพัฒนางาน” ชื่อหน่วยงาน บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด , 
  บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด, คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4)

  หลักสูตร “ไคเซ็นกับ 7Wastes”  กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ 54 บริษัท ในจังหวัดสงขลา
  จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสงขลา
5)
  หลักสูตร “การผลิต และการตลาด สินค้า OTOP”  ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
6)

  หลักสูตร “ระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน (Poka-Yoke)” ชื่อหน่วยงาน บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด
  จำนวน 2 รุ่น
7)

  หลักสูตร “7Wastes และการลดต้นทุนแบบทุกคนมีส่วนร่วม” ชื่อหน่วยงาน บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด
  จำนวน 1 รุ่น

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ  

1)
  การพัฒนา5ส อย่างต่อเนื่อง, เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
2)
  การพัฒนางาน ด้วยไคเซ็น
3)
  7 wastes และการลดต้นทุนแบบทุกคนมีส่วนร่วม
4)
  กิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนางาน
5)
  การจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร

                                                                                                                                       


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University