Follow Us :   
     ประวัติความเป็นมา

       
        คณะบริหารธุรกิจจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในปี 2540 โดยมี รองศาสตราจารย์พสุ  สัตถาภรณ์  
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ จนสำเร็จ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

        คณะบริหารธุรกิจมีความมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ  เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนในภาคใต้   โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งทางวิชาการในแต่ละสาขาที่
เปิดสอน  รวมทั้งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ทางวิทยาการ  และมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้สามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์

        เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย  โดยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงเปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจใน 3 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยในภาคการศึกษาที่1/2540มีนักศึกษา
ที่สอบเข้าเรียนได้ทั้งหมด 185 คน 

        ต่อมาในปีการศึกษา 2541 คณะได้ขอเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีทั้งภาคปกติและภาคสมทบใน 3 สาขาวิชาดังกล่าว มีนักศึกษา
เพิ่มขึ้นเป็น 900 คน

        ปีการศึกษา 2542  คณะได้ขอเปิดสาขาใหม่อีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการได้ทั้ง 3 สาขาวิชา แต่มหาวิทยาลัย
เปิดได้เพียง  2  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นหลักสูตร  4 ปี เรียนภาค
ปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียนทั้งภาคปกติ  และภาคสมทบต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการขอเปิดสาขา
วิชาใหม่อีก  1  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2551

         ในปีการศึกษา  2553 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 12 หลักสูตร เพื่อเป็นการรองรับการจัดการหลัก
สูตร  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้สามารถรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา  หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  (4 ปี)  ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบได้  โดยมีการปรับปรุงให้เหลือ 6
หลักสูตร  6  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  พร้อมกันนี้ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการดำเนินการเพื่อเปิดหลัก
สูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และได้มีการเปิดรับนักศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2554

        ในอนาคตคณะบริหารธุรกิจมีแผนที่จะขยายงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
สังคมมีความมั่นใจ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังคงจะปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยกับสภาพปัจจุบัน และ
อนาคตในยุคโลกาภิวัตน์ ต่อไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University