Follow Us :   
          Personal Learning Network

 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คณะบริหารธุรกิจได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยนักศึกษาทุกคนได้เป็นสมาชิกโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
http://www.thaicyberu.go.th/

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University