Follow Us :   
           ทรรศนะจากศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
: นายสมชาย นกแก้ว
: พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบสินเชื่อเช่าซื้อ
  Download ประวัติส่วนตัว

           เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมทั้งความรู้ และกิจกรรมและความประทับใจที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
  ของมหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้สึกตอนแรกที่ได้ทำกิจกรรมต้องบอกว่า "เหนื่อยมากๆ"ครับ ต้องมีการบริหารเวลา ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องกิจกรรมเพื่อ
  ให้ให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ จากความเหนื่อยในช่วงแรก ก็เริ่มมาเป็นการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เป็นการนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนมาสู่ภาคปฏิบัติ
  เช่น การบริหารเรื่องเวลา การบริหารคน การวางแผน การมอบหมายหน้าที่ การเป็นผู้นำ นี่คือสิ่งผมได้จากการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอก
  จากเรื่องดังกล่าวแล้ว กิจกรรมยังสอนให้ผมเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้านำเสนอ มีความคิดที่สร้างสรรค์และหลากหลาย จึงรู้สึกว่าตนเอง
  โชคดีมากๆ ที่ได้ทำกิจกรรมในสมัยที่เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคิดว่าสิ่งที่ตนเองประสบความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานในระดับ
  หนึ่งนั้นเพราะประสบการณ์จากการทำกิจกรรม
          กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการทำงานของผมมาก โดยเริ่มแรกเมื่อจบการศึกษาต่างก็ไปสมัครงาน ในเรื่องประสบการณ์การทำงานเราไม่มี
  เพราะเป็นนักศึกษาจบใหม่ ดังนั้นในการสัมภาษณ์งาน ผู้สัมภาษณ์ก็จะถามเรื่องตอนสมัยเรียนคุณฝึกงานที่ไหนมาบ้าง คุณทำกิจกรรมอะไรมา
  บ้าง ผมก็สามารถนำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมมาตอบคำถามได้ และเมื่อเข้ามาเป็นพนักงานแล้วแน่นอนที่สุดในองค์กรต้องมีการแข่งขัน
  เรื่องของผลงาน การที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องผลงานนั้น ความคิดวิธีการนำเสนอก็ต้องแตกต่างจากคนอื่น เพื่อให้งานของเราโดดเด่น
  กว่าสร้างสรรค์กว่าคนอื่นๆ กล้าคิดกล้านำเสนอในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ โดยเฉพาะงานด้านกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในองค์กรหรือกิจกรรม
  ต่อสังคม เพราะมีประสบการณ์ตอนสมัยเป็นนักศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชา ดังนั้นต้องบอกว่าการทำกิจกรรม
  ตอนสมัยเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะเมื่อตอนทำงาน
           ผมต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอย่างยิ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคิดว่า
  การทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ส่งผลให้ผมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนถึงทุกวันนี้ “ขอบคุณครับ”


            ................................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
: นายนรินทร์ ปานดีน
: เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  Download ประวัติส่วนตัว

           " เรียนด้านการจัดการอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงๆ ขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้โอกาส
  และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้และคำแนะนำตักเตือนดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียน
  และอยากจะบอกว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ไหนๆ ถ้าเราตั้งใจจริง"

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
: นายสุรเชษฐ์    ชูกะชั้น
: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า
  Download ประวัติส่วนตัว
            อยากให้น้องๆทุกคนที่กำลังเรียนอยู่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ตั้งใจเรียน และเก็บเกี่ยวความรู้จากห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้
้  ได้มากที่สุด โดนเฉพาะกิจกรรมหรืองานที่อาจารย์มอบหมายให้ไปทำ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน การศึกษาดูงานตามสถานประกอบการด้านต่างๆ เพราะ
  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงๆ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้โอกาส และขอขอบคุณอาจารย์
  ทุกท่านที่มอบความรู้และคำแนะนำตักเตือนดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวกมลทิพย์  อุตสาห์ปัน
: เจ้าหน้างานบริหารผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  Download ประวัติส่วนตัว
            มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ ประสบการณ์ที่ประทับใจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดูแลนักศึกษาได้ดีมาก
  ครอบคลุมถึงนักศึกษาทุกๆคน เพราะมีอาจารย์ที่คอยใส่ใจ ดูแล เทคแคร์พวกเราทุกอย่าง แม้แต่เรื่องส่วนตัว ทำให้ตัวเรารู้สึกอบอุ่น เหมือนอยู่
  กับครอบครัวที่เชียงรายคะ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
: นายธีรวัฒน์ นามะสงค์
: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขากระบุรี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  Download ประวัติส่วนตัว
            เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพ ประกอบกับการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออก    
  เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  และเป็นบัณฑิตที่พร้อมจะทำงานกับองค์กรต่างๆ  
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวอลิศรา   บุญมาแย้ม
: พนักงานสายการบิน  orient-thai  ตำแหน่ง TICKETING ประจำสนามบินหาดใหญ่
  Download ประวัติส่วนตัว
            ถึงจะเป็นมหาวิทยาที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่แพ้    
  มหาวิทยาลัยดังๆในเมืองไทยเลย  ส่วนความประทับที่ได้รับจากรัวมหาวิทยาลัยหาดใหญ่คงเป็นคณะอาจารย์ในสาขาที่คอยดูแลเอาใจใส่ 
  ดิฉันเป็นอย่างดีให้ความอบอุ่นและคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องที่ดิฉันมีปัญหาอยู่เสมอๆ รวมทั้งเพื่อนๆ น้องๆ ในสาขาด้วยค่ะ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวปิยวรรณ  เกลี้ยงสง
: เป็นพนักงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกงหรา จังหวัดพัทลุง และธุรกิจส่วนตัว
  Download ประวัติส่วนตัว
            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นเสมือนครูและบ้านหลังที่สองที่สอนดิฉัน ไม่ใช่เฉพาะแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสอนในหลายๆ เรื่อง   
  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม การร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสถือเป็นครูที่ดีที่สุด และสิ่งที่ดิฉันประทับใจ
  ที่สุดก็คือ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทุกคนที่มีความเป็นกันเอง กับนักเรียนคอยให้คำปรึกษาที่ดี สอนให้รู้จักรับผิดชอบในงานที่ตนเองทำ
  และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงานได้ สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่าง
  มีความสุข

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
: นายธนิน เมืองจีน
: พนักงานบริษัท ที.พี.เอ็น.ร็อคเวลล์ จำกัด  ฝ่าย วัตถุระเบิด จัดเก็บ ตัดยอด ฯ
  Download ประวัติส่วนตัว
            เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของทาง ภาคใต้ และความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวนงลักษณ์ วงศ์เสน
: เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จ.สงขลา
  Download ประวัติส่วนตัว
            เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพ  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกมหาลัยหนึ่ง

            ...............................................................................................................................................................

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
: นายคมสันต์   เที่ยงทัศน์
: พนักงานบริษัทหาดทิพย์ (มหาชน)
  Download ประวัติส่วนตัว
            เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือสูงกว่าด้วย  เห็นได้จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ซึ่งผลที่ได้มาก็คือ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาดแรงงาน   และบัณฑิตที่จบออกมาก็ได้งานดีๆ ที่สังคมยอมรับ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวกันทิมา   แซ่เฮ้ง
: บริษัทอีซูซุหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
  Download ประวัติส่วนตัว  
             ต่อมหาวิทยาลัย ก้าวแรกก็ประทับใจในตัวบุคลากร ณ วันที่สมัครเรียนได้มีการแนะนำสิ่งที่เราถนัด ที่เหมาะสมกับเรา ต่อมารู้สึกอบอุ่น
  และดีใจที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เจออาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่น่ารักคอยเอาใจใส่นักศึกษาอย่างเราจนประสบความสำเร็จมาจนถึง
  วันนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ที่น่ารักทุกคนที่อดทนดิฉัน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สร้างนักศึกษาที่แข็งแรงอย่างเรา ขอบคุณค่ะ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
: นายดนัย กาญจนเมธากุล  
: ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  เปิดร้านกราฟฟิกเล็กๆ รับทำนามบัตร ตรายาง ไวนิล สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
  Download ประวัติส่วนตัว  
            ได้รู้จักเพื่อน รุ่นน้อง ครูอาจารย์ที่น่ารักทุกคน ได้รู้สึกถึงบรรยากาศที่เป็นครอบครัวใหญ่ ผมมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในระดับ
  ปริญญาตรี ตั้งแต่แรกเริ่ม ที่สำคัญ เมื่อผมได้กลับมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกกล่าวเป็นห่วงเรื่องการเรียนนั้น
  เป็นจริงทุกคำพูด ทำให้รู้สึกว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆไม่ได้แค่มีอายุมากขึ้น การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญหวนนึกกลับไปสมัยที่มีโอกาสได้
  เรียนไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่ แต่ ณ เวลานี้พอได้กลับมาพบบรรยากาศเก่าๆ สิ่งที่ต้องทำคือจบให้ได้มันทำให้เราได้ตั้งใจที่จะจบการศึกษา
  จากที่นี้ให้ได้และทำอย่างเต็มที่ ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อบรม ให้ความรู้กับผมตั้งแต่ได้ก้าวเข้ามาเรียนจนสำเร็จการศึกษาโดย
  เฉพาะอาจารย์ คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์บริการธุรกิจ ทุกๆท่านครับ ขอบคุณครับ 

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
: นายสมพงษ์ แก้วภัทรไชย
: ผู้ก่อตั้ง/ประธานกรรมการบริษัท ดิจิอาร์ต มีเดีย จำกัด  
  Download ประวัติส่วนตัว

            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้พัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและเติบโตได้รวดเร็วมาก และประทับใจสุด ๆ ที่หลังจากเรียนจบแล้วทาง
  มหาวิทยาลัยไม่เคยทอดทิ้งศิษย์เก่า มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ที่เคยดุเรา ว่าเรา สมัยเรียนตอนนี้กลายมาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจไปแล้ว

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวสุพรรณี  แนบชิต
: ฝ่ายขาย บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ทเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
  Download ประวัติส่วนตัว           
              มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคใต้  บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง  สภาพแวดล้อม ร่มรื่น น่าอยู่  อาจารย์ใจดี คอยช่วยเหลือ
  และให้คำแนะนำที่ดีเสมอคะ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวภารดี  หวานสนิท
: webadmin บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด       
  Download ประวัติส่วนตัว  
              ในส่วนการส่งเสริมกิจกรรมให้รุ่นน้องกล้าคิด กล้าทำ แสดงออกมาในสิ่งที่ดี

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวทิพมาฐ  จันทร์พัฒน์
: ผู้ช่วยเภสัชกร      
  Download ประวัติส่วนตัว  
              เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังสอนดิฉันในเรื่องต่างๆเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน การเป็นอยู่ใน
   สังคม และให้ความรู้ และมีกิจกรรมอีกมากมายที่ทำให้ดิฉันกล้าแสดงออก

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวพุธเมษ สุขสมหมาย
: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สท้านวิศวกรรม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)      
  Download ประวัติส่วนตัว  
              “รู้คิด  รู้ธรรม  รู้สำเร็จ”
          ปรัชญาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่เราทุกคนทราบซึ้งกันเป็นอย่างดี  ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ยังคงยึดถือเป็นหลักในการใช้ชีวิต
  ได้เสมอ
           ไม่น่าเชื่อว่าเพียงเวลาแค่ 15 ปี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของเราจะเติบโตและพัฒนาไปได้ถึงเพียงนี้  ถ้าถามว่าคิดว่าเราจะมีวันนี้หรือไม่    ตอบได้เลยว่าคิด แต่ไม่ได้คิดว่าจะใช้เวลาได้เร็วขนาดนี้  นี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษา  ประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารและ
  บุคคลากร  สิ่งอำนวยความสะดวก  เทคโนโลยีสารสนเทศน์  หรือแม้แต่โครงการในอนาคตต่างๆ  ที่มีไว้เพื่อรองรับการเติบโตและพัฒนา
  ของมหาวิทยาลัย
           ดังนั้น  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโต  และมีศักยภาพสูงไม่น้อยหน้าใคร    เราสามารถบอกทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่า  “เราเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นอกจาก
  ด้านการศึกษาแล้ว  ก็ยังหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกฝนทักษะของตัวเอง  โดยได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง  คือได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวด
  การแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ  ซึ่งในครั้งนั้นทีมงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากแผนธุรกิจการจัดงานศพครบวงจร
  “คนเก่งจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง  คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น” จากประสบการณ์ดังกล่าว  นอกจากทำให้เราได้เรียนรู้จาก
   ประสบการณ์ของคนอื่นๆมากมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจในโลกความเป็นจริงแล้ว  ทำให้เราได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย  มิตรภาพดีๆ
   ที่หาซื้อไม่ได้จากทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ เป็นประสบการณ์ที่ยังติดตรึงใจจนถึงทุกวันนี้

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
: นายธีรวิชญ์   ขจรสุวรรณ์์
: บริษัทบุญรอดเอเซียจำกัด  ตำแหน่ง พนักงานขายเงินสด (ภาคใต้)     
  Download ประวัติส่วนตัว  
              เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกเพศทุกวัยให้สามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี
  โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นจุดศูนย์รวม

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวธัญลักษณ์ วาเรหมัน
: เจ้าหน้าที่การบริการและการขาย 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัถการ หาดใหญ่
  Download ประวัติส่วนตัว  
              เป็นมหาวิทยาลัยที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่นี่มีความอบอุ่นจากอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อน ทกุุคนให้ประสบการณ์ที่ดีตลอด
   
ระยะเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมจัดขึ้น รวมถึงกิจกรรมของสาขา ทำให้เราได้เกิดการเรียน
   รู้ต่อสิ่งใหม่ๆ ทุกกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม จะสอนให้เราเก่งขึ้นและได้ประสบการณ์มากขึ้น สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ การได้เป็นประธาน    คณะบริหารธุรกิจ และประธานชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะการได้เป็นผู้นำทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ได้ดีมากค่ะ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
: นายเอกพจน์ สุทธิรินทร์
: MARKETING บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง จำกัด
  Download ประวัติส่วนตัว  
              เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพในการเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ประทับใจที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
   
เพราะมีกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมตลอด รวมถึงอาจารย์ที่น่ารักทุกๆคนด้วยครับ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
: นางสาวมณีรัตน์  กวยระคาร
: พนักงานบริษัทเบทาโกรภาคใต้จำกัด
  Download ประวัติส่วนตัว  
              มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นสถานที่ เป็นวัตถุ เป็นบุคคล ที่ให้ทั้ง ความรู้ ให้คำปรึกษา ให้สิ่งดีๆ หลายๆอย่าง ในชีวิต ให้ครู ให้พี่
   
ให้เพื่อน ให้ วิชาความรู้ติดตัว มุมมอง ต่อมหาวิทยาลัยคือ ไม่ว่า จะจบจากที่ไหน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ ที่อื่น ก็อยู่ที่ตน
             ประสบการณ์ประทับใจ
   - การเข้าไปร่วมงาน ในสโมสรนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมา
   - การทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย การรับน้อง การจัดกีฬาสี การออกค่ายร่วมกับ อาจารย์ เพื่อนๆ ซึ่ง ทุกสิ่งที่ทำไปด้วยใจ
     สิ่งนั้นจะมีความสุข
   - การได้เรียนจบ สาขาวิชาการตลาด แล้ว ผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ

            ...............................................................................................................................................................
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
: นายชัยยุทธ เลิศวงหัตถ์
: สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  Download ประวัติส่วนตัว  
             - เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำ
             - ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้วอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน
             - ประสบการณ์ที่ประทับใจได้แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

            ...............................................................................................................................................................

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University