Follow Us :   
      โอกาสในการประกอบอาชีพ

 

สาขาวิชาการจัดการ
.................................................................
งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจ
วิเคราะห์ระบบขององค์กรธุรกิจ
หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
สาขาวิชาการบัญชี
.................................................................
สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ฯลฯ
 

สาขาวิชาการตลาด
.................................................................
งานด้านการขาย ด้านการบริการ
ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้านการโฆษณา และด้านประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
..................................................................
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายสนับสนุนที่ดูแลด้านการวางแผน
ควบคุม ออกแบบ ฯลฯ ของงานผลิตสินค้าหรือบริการ
และยังสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม
หรือบริษัทต่างๆ
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
.................................................................
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน โปรแกรมเมอร์
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
ผู้จัดการด้านสารสนเทศ
พนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
...................................................................
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลแผนกการจ้างงาน
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
แผนกค่าจ้างและเงินเดือน
แผนกแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ


สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
(เน้นการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
.................................................................
มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
ผู้จัดการห้องอาหาร
เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่สายการบิน
เจ้าหน้าที่บริหารสปา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
เจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุมสัมมนา
เจ้าหน้าที่ให้บริการส่วนหน้าโรงแรม
เจ้าหน้าที่งานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ 

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สามารถติดต่อได้ในด้าน M.B.A. M.P.A. ฯลฯ
จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

 


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University