Follow Us :   
      บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

จัดหาหอพัก
ศูนย์พัฒนาอาชีพ
       1. บริการห้องสมุดอาชีพ
              1.1 หนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน
              1.2 คู่มือการศึกษาต่อ
              1.3 วีซีดีการสัมภาษณ์งาน
      2. บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และข้อมูลการศึกษาต่อ
      3. บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสถานประกอบการ
      4. บริการให้คำปรึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว
      5. บริการแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบ EQ ,แบบวัดความถนัดทางด้านอาชีพ
      6. อบรม/สัมมนา/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน, การพัฒนาบุคลิกภาพ
      7. อื่น ๆ อีกมากมาย
      8. เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาอาชีพ : http://www.hu.ac.th/cdc

ประกันอุบัติเหตุ

 เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี : http://www.hu.ac.th/president

บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
       ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคล หรือ หน่วยงานภายนอก ในการให้บริการ อินเทอร์เน็ต, อีเมล์,
ฝึกอบรม, ข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ
ความรู้ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ : http://www.hu.ac.th/comcenter

สำันักวิทยบริการ

 • บริการฝากของ
 • บริการยืม - คืน (ยืม - คืนหนังสือ, ทำบัตรสมาชิก, จองหนังสือและหนังสือสำรอง)
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และInternet
 • บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • บริการโครงงาน วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
 • บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (ยืม - คืนสื่อโสตน์, Internet และ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก)
 • บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • บริการห้อง SRA
 • เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ : http://www.hu.ac.th/library

งานบริการและส่งเสริมสุขภาพ

 • บริการห้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก (Fitness) ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนของโลหิตและระบบ
  หายใจ รวมทั้งอุปกรณ์ที่สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อย่างครบครัน
 • บริการห้องสค๊อวช ที่มาตรฐานและมีครูฝึกที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้คำแนะนำและ ดูแล
 • บริการสนามเทนนิส ที่มาตรฐานและมีครูฝึกที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้คำแนะนำ และอุปกรณ์กีฬาเทนนิสให้บริการ
 • บริการอุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ
 • เว็บไซต์สำนักพัฒนานักศึกษา : http://www.hu.ac.th/std_affair

งานพยาบาล
       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และให้บริการในเรื่องของการรักษาพยาบาล บริการต่าง ๆ มีดังนี้
      งานบริการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย

 • บริการแนะแนวสุขภาพ
 • เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ และส่งเสริม
 • งานป้องกันควบคุมโรคและอุบัติเหตุ
 • การเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
 • การป้องกันและทำลายเชื้อโรคในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
 • สำรวจและรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย
 • บริการรถฉุกเฉินรับส่งบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ

       งานรักษา-พยาบาล

 • ปฐมพยาบาล และทำหัตถการบางอย่าง เช่น ทำแผล ตัดไหม
 • ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร
 • คัดกรอง และนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล และติดตามผลการรักษา ประสานงานกับอาจารย์ และผู้ปกครองแจ้งอาการเจ็บป่วย
  และให้คำแนะนำการปฏิบัติตน
 • จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล
 • บริการให้ยืมกระเป๋ายานอกสถานที่
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
      ห้องพยาบาล อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ( ด้านข้าง )
      TEL : (66 74) 425000 ต่อ 139
      E-mail :pannipha@hu.ac.th
      เว็บไซต์สำนักพัฒนานักศึกษา : http://www.hu.ac.th/std_affair

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University