Follow Us :   
          ติดต่อเรา Contact Us

     

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาคารสงขลา ชั้น 1
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0305, โทรสาร 0-7459-8090
http://hbs.hu.ac.th
E-Mail : hbs@hu.ac.th

...........................................................................................................คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University