Follow Us :   
     Hall of Frame : Lecturers
 

ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2556

  อาจารย์ธนพงษ์ วุ่นแสง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบ Poster สาขาวิชาการตลาด
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1
"บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา

 ...................................................................................................................................................................................

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบ Poster สาขาวิชาการตลาด
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1
"บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา

 ...................................................................................................................................................................................ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2555

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ ตำราวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

     ...................................................................................................................................................................................

  อาจารย์สุวัจนี เพชรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาค (Microeconomics)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

     ..................................................................................................................................................................................

  อาจารย์คุลยา ศรีโยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนา
การจัดการอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Management)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

     ..................................................................................................................................................................................

  อาจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี
(Principles of Accounting)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

     ..................................................................................................................................................................................


ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2554

  อาจารย์คุลยา ศรีโยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานด้านการวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์อิฐดินเผานำ้หนักเบาจากกาก
ขี้แป้งยางพารา
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 2
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2554 จัดโดย ม.หาดใหญ่

     ..................................................................................................................................................................................


ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2553

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายประเด็นการท่องเที่ยวหัวข้อ
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2552

     ...................................................................................................................................................................................

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายประเด็นการท่องเที่ยวหัวข้อ
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2552

     ...................................................................................................................................................................................

  อาจารย์ประสพสุข  ชอบทำกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกรีฑายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬา แห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์

     ...................................................................................................................................................................................

    

 

    

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University