Follow Us :   
     Hall Of Frame : Students
  ผลงานนักศึกษา ปี 2558
 

นายพศวัต เกตศรัทธา
น.ส.ธนิชภรณ์ พลายเพชร
น.ส.อารีรัตน์ ไชยสุวรรณ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบการโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้
จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     ...................................................................................................................................................................................  ผลงานนักศึกษา ปี 2557
 

นางสาววิจิตรา ชูแดง
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบการประกวดกุลบุตร กุลธิดา
จาก สภากาชาดไทย

     ................................................................................................................................................................................

  นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร
นางสาวอันนิซ มีนา
นางสาวเมธาวี เชิดวงศ์ตระกูล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบและเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29
(Marketing Trainee#29)

      ..................................................................................................................................................................................

  นายภาสวัฒน์ ทามี
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขัน MOS Olympic 2015
โปรแกรม Power Point 2013

      .................................................................................................................................................................................

  นายคณิศร เนติสุนทรชัย
นายปัญญากร ธีระวร
นายพีรณัฐ ดีรอด
นายเฉลิมชัย เมธาวัชรวงค์
นายอนุชิต ยืนยงค์วิทยากุล
นายอัซมี แวะหยี
นางสาวรุสไลดา เจะอูเซง
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#7

      .................................................................................................................................................................................

  นางสาวสุนิสา อาลีน๊ะ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวที ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวสุนิสา อาลีน๊ะ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลลูกกตัญญูที่ดูแลคนพิการในครอบครัว
ในคนพิการสากล จ.สงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์

     ...................................................................................................................................................................................

  ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถามทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ...................................................................................................................................................................................


  ผลงานนักศึกษา ปี 2556
  นางสาวอันนิซ มีนา
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Couse#6 รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์จริงกับทีมผู้บริหารสิงห์และกูรูชื่อดังระดับประเทศ

     ...................................................................................................................................................................................


  นายปริญญา  แซ่โง้ว
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับเหรียญเงิน ประเภทกีฬาฟุตซอล
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่  42 สุพรรณบุรีเกมส์

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวปริชล วิมลเมือง
นางสาวอามิตตา หอมหวาน
นางสาวนุษบา ขวัญศรีสุทธิ์
นายณัฐพงศ์ คงศรีประพันธุ์

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดทริปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ในโครงการ Trip & Treat จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวอันนิช มีนา
นางสาวนรินทร ณ รังสี
นายวรรธนพงศ์ รัตนไชย
นางสาวอรอุมา สิทธิชัย
นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร
นางสาววิลาวัณย์ ช่วยกลับ
นางสาวอรฤทัย นาศรี

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#6

     ..............................................................................................................................................................................

  นางสาวอาภรรัตน์ เพชรทอง
นางสาวจันทิมา พูลเพิ่ม
นางสาวปภาวดี คาลเคล
นางสาวกรสกุล หาญสุด
นางสาวอาลิต้า ยะนายเดิม
นางสาวนันนภัส แหละหมัด
นางสาวเอกพัฒน์ ไชยสุวรรณ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้(เขตจังหวัดสงขลา)
ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#6

     .............................................................................................................................................................................


  นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

     ...................................................................................................................................................................................


  ผลงานนักศึกษา ปี 2555
  นายอัคคนิรุธ จุลพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Couse#5 รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์จริงกับทีมผู้บริหารสิงห์และกูรูชื่อดังระดับประเทศ

     ...................................................................................................................................................................................

  นายชัยชุมพร เพ็ชรสวี
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
นางสาวเพ็ญฤดี แซ่ตัน
นางสาวกรณ์สิวรรณ สังมาสา
นางสาวปวีณา จินดามณี
นางสาววันทนีย์ เจนสุริยวัฒน์
นางสาวอลิตา เศรษฐสุข

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#5

     ................................................................................................................................................................................

  นางสาวอามิตตา หอมหวาน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     ................................................................................................................................................................................

 

นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555

     ................................................................................................................................................................................

    นางสาวสายฝน แซ่ตัน
นายวีระวุธ กูลแก้ว
นายเอกวิทย์ อยู่พร้อม
นายศรัณพงศ์ พรหมจิตร
นายสมพร พุธจันทร์
นายมะสุกรี จิตอสอ
นายเฉลิมพล พรหมทอง
นางสาวิไลวรรณ ดีสุก
นางสาวกิ่งดาว แก้วไกรศรี
นางสาวสุดาพร ทองไทย
นางสาวธนภรณ์ ธะโรจนพงศ์
นางสาวกนกวรรณ รัตภูมิ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 7 ระดับอุดมศึกษา
จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์

     ...............................................................................................................................................................................

  นางสาวทิพย์วรรณ ศรีสุขใส
นางสาวยุวดี อาหน่าย
นางสาวอรทัย นาศรี
นางสาวศุทธินี แก้วมณี
นางสาวเพ็ญฤทัย นุ่นทอง
นางสาววนิดา ชาวเรา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#5

     .................................................................................................................................................................................

  นายสิทธิชัย ท่ามติ้น
นางสาวจริยา ชูสังราช
นางสาวอมรรัตน์ วัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ประเภทโปรแกรมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

     ..................................................................................................................................................................................

  นายซาฮารี เจ๊ะหะ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในประเภท กรีฑา 400 เมตร ไปทำการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ ประเทศลาว

     ...................................................................................................................................................................................

 
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
นางสาวชนกพร สามทอง
นางสาวเพ็ญฤดี แซ่ตัน

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 27
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)


  ผลงานนักศึกษา ปี 2554
  นางสาวบุษราคัม สิวายะวิโรจน์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพฯ และปริมณฑล : การแข่งขัน "Link Cabling
Contest 2012"

    ...................................................................................................................................................................................

  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดเขียนแผน TMA ของมูลนิธิยุทธสาร
ณ นคร

     .................................................................................................................................................................................

  นายศิวรักษ์  ชาโนเพ็ญศิริ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน MOS Olympic 2012(PowerPoint 2010)

     .................................................................................................................................................................................

  นายสิทธิชัย  ท่ามติ้น 
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน MOS Olympic 2012(PowerPoint 2010)

     .................................................................................................................................................................................

  นายเอกวัฒน์  สวัสดิโรจน์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน MOS Olympic 2012(PowerPoint 2010)

     .................................................................................................................................................................................


 
        
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Couse#4 รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์จริงกับทีมผู้บริหารสิงห์และกูรูชื่อดังระดับประเทศ

     ...................................................................................................................................................................................

 
นางสาวเจษฎาภรณ์ ลิ่มมังกร
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 26
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

     ...................................................................................................................................................................................

 
นางสาวณัฏฐณิชา นุ้ยคดี
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 26
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

     ...................................................................................................................................................................................

 
นางสาวอมรรัตน์ เด่นวัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 26
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

     ..................................................................................................................................................................................

 
นายภูเบต สุราฤทธิ์
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับภาคใต้ โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย :
การแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554”

     ..................................................................................................................................................................................

  ผลงานนักศึกษา ปี 2553
  นายสุนทร สุขสง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 2  พร้อมทั้งได้รับรางวัลขวัญใจสิงห์รุ่น 2 และรางวัลพัฒนาการดีเด่น
จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

     ...................................................................................................................................................................................

  นายเสฐียรพงษ์ นภัสพงษ์วลี
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2007
Thai Version

     ...................................................................................................................................................................................

  นายวิทูร พลภักดิ์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007
Thai Version

     ...................................................................................................................................................................................

  นายซารีฟ จะอ๊อก
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 Thai Version

     ...................................................................................................................................................................................

  นายนิปากรูรอซี ยูโซะ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007

     ...................................................................................................................................................................................

  นายธีรวัฒน์ บุญช่วย
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวทัศนีย์ ต่วนเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลการประกวด Clip Video หัวข้อ Microsoft Office กับชีวิตประจำวัน  ในการแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist  Olympic 2010

     ...................................................................................................................................................................................

  นายสุกรีพลี โต๊ะแม
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพีระพงษ์ ใยยอง                                                                                                 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Course#3

     ...................................................................................................................................................................................

  นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี                                                                                        
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับเครือข่าย
จัดโดย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

     ...................................................................................................................................................................................

  ผลงานนักศึกษา ปี 2552
  ทีมกอและสันติภาพ
การรวมตัวของนักศึกษารัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจการสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน   จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร  ณ  นคร เพื่อสมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

     ...................................................................................................................................................................................

  นายอธิภัทร จิตตะนัง
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จัดโดย โรงพยาบาลหาดใหญ่และชมรมกอล์ฟช้างไทย

     ...................................................................................................................................................................................

  นายวัชรินทร์ แวกาจิ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เป็นนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ประเทศเวียดนามและการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ประเทศลาว

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวมัตติกา รักษ์ขพันธ์
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในรายการ พัทยามาราธอนนานาชาติ รุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 21.5 กม.

     ...................................................................................................................................................................................

  นายนรินทร์ ปาดีน
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
ปากพนังมินิมาราธอน รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 10.5 กม.

     ...................................................................................................................................................................................

  ผลงานนักศึกษา ปี 2551
  นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประเภท 4 กม.
รายการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
1. นายวัชรินทร์ แวกาจิ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2. นางสาวมัลติกา รักขพันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

     ...................................................................................................................................................................................

 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Microsoft Office Olypic2008
ณ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1. นายสุรศักดิ์ พิทักษ์สืบผล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2003
2. นายกิตติศักดิ์ แซ่จู รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2003

     ...................................................................................................................................................................................

  นายวีระศักดิ์ แซ่หลี
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 40 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ SINGHA BIZ COURSE ฝึกงานกับผู้บริหารบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

     ...................................................................................................................................................................................

  นายวัชรินทร์ แวกาจิ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 1500 เมตร

จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวมัตติกา รักขพันธ์
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 10000 เมตร
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวกัลติกา อร่ามโชติ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเปตอง
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์

     ...................................................................................................................................................................................

  ผลงานนักศึกษา ปี 2548-2550
  คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา แผนธุรกิจลูกชิ้นกาเม็ง

     ...................................................................................................................................................................................

  คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน SIFE National 2007

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวศรารัตน์ พงศ์ชู
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ
จากการแข่งขัน MOS Olympic (Microsoft Office Specialist) Thailand Competition 2006
ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาวกนิฐากรณ์ เขียวเอียด
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตอง
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ศาลายาเกมส์

     ...................................................................................................................................................................................

  นางสาววิไลวรรณ แซ่ไล้
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน โครงการ RD Camp Show Case : คนดีมีภาษีโชว์พาวด์ แผนการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร

     ...................................................................................................................................................................................

  คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันโครงการ HSBC Young Entrepeneur 2006-2007

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University