Follow Us :   
       หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (Bachelor of Business Administration Program in Business Computer)

  ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

  ชื่อปริญญา
            ภาษาไทย
  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
            ภาษาอังกฤษ
  :  Bachelor of Business Administration (Business Computer)
    
  ปรัชญาของหลักสูตร
            ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
  ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และเป็นผู้มี
  วินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้งานโดย
  ไม่ย่อท้อ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    :  ความรู้และทักษะทางวิชาชีพตรงความต้องการของธุรกิจพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
    :  มีความรู้และทักษะด้านภาษาในระดับสากล
    :  ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
    :  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Download รายละเอียดหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University