Follow Us :   
       หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  (Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management)


  ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

  ชื่อปริญญา
            ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)

  ปรัชญาของหลักสูตร
            เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมือ
  อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโลกทัศน์ รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคม ทั้งเสริมสร้างทักษะในการ
  เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    :  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
     อย่างมืออาชีพ
    :  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับ และรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
    :  สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    :  สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน
     และการจัดการได้อย่างเหมาะสม
    :  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

  Download รายละเอียดหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University