Follow Us :   
       หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  (Bachelor of Business Administration Program in Retail and Franchise Business Management)


  ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
            ภาษาอังกฤษ :  ฺBachelor of Business Administration Program in Retail and Franchise Business Management

  ชื่อปริญญา
            ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Retail and Franchise Business Management)

  ปรัชญาของหลักสูตร
            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ดีในด้านการจัดการธุรกิจ
  ค้าปลีกและแฟรนไชส์ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
  ประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์อย่างสร้างสรรค์  และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มี
  ความรู้และมีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาต
  ิให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    :  มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์และ
     นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจได้ดี
     เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติแและเรียนรู้ตลอดชีวิต
    :  มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
     และแก้ปัญหาต่างๆ ได้บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก
     และแฟรนไชส์อย่างเหมาะสม
    :  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
     เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รวมถึงความสามารถทางด้าน
     ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการนำเสนอเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    :  สามารถตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้ มีความเคารพต่อ
     ความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    :  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผล
     จากการทำงานต่อสังคมส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

  Download รายละเอียดหลักสูตร

  Download รายละเอียดโครงการ Young Professional Retailer

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University