Follow Us :   
     Business Research Innovation Center

   ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

              มุ่งเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการบริหารธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติ                                              

     ........................................................................................................................................................................

พันธกิจ

1)
  พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ด้วยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย
2)
  เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3)
  เป็นแหล่งรวมข้อมูลนวัตกรรมทางธุรกิจ
4)
  เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ สู่ชุมชน องค์การ ประเทศและนานาชาติ

    ........................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์

1)
  เพื่อเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและเป็นแหล่งข้อมูลด้านนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจ
2)

  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ สู่ชุมชน องค์การ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  และระดับประเทศและนานาชาติ
3)
  เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจ
4)

  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  ภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของประเทศ

    ........................................................................................................................................................................

ขอบข่ายงานวิจัยนวัตกรรมการบริหารธุรกิจ

                 ศูนย์นวัตกรรมการบริหารธุรกิจ แบ่งงานวิจันออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งที่มาของเงินทุน คือ งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากงบประมาณคณะบริหารธุรกิจ งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และแหล่งทุนจากองค์การธุรกิจภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณคณะ แบ่งออกเป็นงานวิจัย 3 ลักษณะ
1)


  งานวิจัยวิชาการ เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีสมมติฐานหรือการ กำหนดปัญหาที่ชัดเจน
  สมเหตุสมผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ตีความและสรุปผลการวิจัย
  ที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอโครงการ  ผลงานวิจัยต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2)

  งานวิจัยประยุกต์ เป็นงานวิจัยที่เป็นตามแนวทางวิจัยของประเทศ ที่ใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบ
  เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาองค์การ ชมชุน และประเทศ  ผลงานวิจัยต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3)


  งานวิจัยวิชาการขนาดเล็ก (Mini Research) เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตงานวิจัยที่เจาะจง เป็นงานวิจัยที่ใช้เวลาทำสั้น
  ประมาณ 3-6 เดือน  โดยเป็นไปตามความต้องการขององค์การนั้น ๆ เช่น วิจัยตลาด วิจัยพัฒนาองค์การธุรกิจ 
  ผลงานวิจัยไม่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

    ........................................................................................................................................................................

โดยมีการกำหนดขอบเขตหัวข้อการวิจัย ดังนี้

1)
  ด้านการจัดการ
2)
  ด้านการตลาด
3)
  ด้านการเงินบัญชี
4)
  ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5)
  ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
6)
  ด้านการจัดการอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และซับพลายเชน
7)
  ด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
8)
  ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
    ........................................................................................................................................................................
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University