Follow Us :   
     Journal List

   

เกณฑ์ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

     -  บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) ของ สมศ

     .......................................................................................................................................................................................

เกณฑ์ของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

     -  รายชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จำนวน 47 ชื่อ ของ สกอ.ประจำปี 2552

     .......................................................................................................................................................................................

เกณฑ์ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

     .......................................................................................................................................................................................

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University