Follow Us :   
     งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประจำปีการศึกษา 2556

1.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวสังหยดของเกษตรกร:
กรณีศึกษาอำเภอเมืองพัทลุง ปากพะยูน เขาชัยสน ควนขนุน และบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

2.

ชื่อโครงการ :

ปัจจัยในการจ้างแรงงานคนพิการของธุรกิจบริการในเขตจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.วรรณะ วิจิตร
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

3.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในทรรศนะนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

4.

ชื่อโครงการ :

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางแผ่นรมควันชั้น 3
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.ปิยะมาศ ห่อทอง
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

5.

ชื่อโครงการ :

การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.วีระวรรณ ศิริพงษ์ อาจารย์มนต์ฤดี ประกิจวัฒนากุล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

6.

ชื่อโครงการ :

แนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรีในภาคใต้
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

7.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก
บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

8.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกร
จังหวัดพัทลุง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.กาญจนา ปล้องอ่อน
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

9.

ชื่อโครงการ :

ศึกษาแนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะยอ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

10.

ชื่อโครงการ :

ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพของนักบัญชีไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.ปรัศนีย์ กายพันธ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

11.

ชื่อโครงการ :

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

12.


ชื่อโครงการ :


พฤติกรรมเรียนรู้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.ไฮดา มามะ
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................ประจำปีการศึกษา 2555

1.


ชื่อโครงการ :


การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยของชุมชน ในตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.ปทุมวรรณ ทองตราชู
อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

......................................................................................................................................................................................

2.

ชื่อโครงการ :

การจัดตั้งวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนตำยลทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.คุลยา ศรีโยม
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

......................................................................................................................................................................................

3.


ชื่อโครงการ :


รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการส่วยร่วมของชุมชนในตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.ดวงธิดา พัฒโน
อ.สุชาดา สุวรรณขำ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

......................................................................................................................................................................................

4.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาขนมลากรอบกลุ่มสตรี บ้านชะแม
อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

......................................................................................................................................................................................

5.ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุน
สวนยางโดยการมีส่วนร่วม: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จำกัด ต.ทุ่งตำเสา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.สุวัจนี เพชรรัตน์
อ.สุชาดา สุววณขำ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

.....................................................................................................................................................................................

6.


ชื่อโครงการ :


การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแผนการตลาดของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

  นักวิจัย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

.....................................................................................................................................................................................

7.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองของชาวประมง
พื้นบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
     
  นักวิจัย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์ จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

.....................................................................................................................................................................................

8.

ชื่อโครงการ :

การศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำ
ในอำเภอสิงหนคร และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
    
  นักวิจัย:
อ.เธียรชัย พันธ์คง
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

.......................................................................................................................................................................................

9.


ชื่อโครงการ :


ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสวนน้ำ
ของสวนสัตว์สงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.ดวงธิดา พัฒโน
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

10.ชื่อโครงการ :ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมความเป็น
เจ้าของกับระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.ธิดารัตน์ แสงอุไร
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

11.


ชื่อโครงการ :


ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน:
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.สมชัย ปราบรัตน์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

12.


ชื่อโครงการ :


ศึกษาการรับรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจของ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

13.
ชื่อโครงการ :
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการของศูนย์-สำนัก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:

อ.สมชัย ปราบรัตน์
น.ส.ณัฐิยา สุดรักษ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

14.

ชื่อโครงการ :

การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการ
ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
  นักวิจัย:

ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

15.
ชื่อโครงการ :
รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย พันธ์คง

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

16.

ชื่อโครงการ :

ศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีการศึกษา 2555
  นักวิจัย:

อ.เชาวนี แก้วมโน

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

17.

ชื่อโครงการ :

การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดในการซื้อสอนค้าจากตลาดกิมหยง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวสัดสงขลา
  นักวิจัย:

อ.วารีพร ชูศรี

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

18.

ชื่อโครงการ :

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:

อ.พาฝัน รัตนะ

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

19.

ชื่อโครงการ :

ศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชนในชุมชน ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล
  นักวิจัย:

อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

20.

ชื่อโครงการ :

ศักยภาพทางการตลาดของชุมชนวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดสงขลา

  นักวิจัย:

อ.สวย หลักเมือง

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

21.

ชื่อโครงการ :

การพัฒนาการตลาดผ้าทอ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
  นักวิจัย:

อ.สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

22.

ชื่อโครงการ :

พฤติกรรมการรับสื่อทางการตลาดในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  นักวิจัย:

อ.ประสพสุข ชอบทำกิจ

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

23.

ชื่อโครงการ :

ความพร้อมของปัจจัยในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  นักวิจัย:

อ.สู่ขวัญ มุกดาวิจิตร

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

24.

ชื่อโครงการ :

ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติทางบทในภาคใต้ของประเทศไทย
  นักวิจัย:

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.......................................................................................................................................................................................

25.

ชื่อโครงการ :

พฤติกรรมการบริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของคนไทย

  นักวิจัย:

อ.ธีรวุฒิ อ่อนดำ

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


.......................................................................................................................................................................................
ประจำปีการศึกษา 2554

1.


ชื่อโครงการ :


การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยของชุมชนในตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:


น.ส.สุชาดา  สุวรรณขำ
นางปองพชร  ธาราสุข
อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

.......................................................................................................................................................................................

2.

ชื่อโครงการ :

การจัดการระบบตลาดแบบชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
    
  นักวิจัย:


อ.สวย  หลักเมือง
อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
อ.ณรงค์  จุลเพชร
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

.......................................................................................................................................................................................

3.


ชื่อโครงการ :


ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
์บริเวณเขตพื้นที่คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:อ.รัสมนต์  คำศรี
อ.ปัญจา  ชูช่วย
อ.จิตรลดา  แกล้วทนงค์
อ.คณิดา  ไกรสันติ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

.......................................................................................................................................................................................

4.


ชื่อโครงการ :


การบริหารชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ในตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.แก้วคณิต  สุวรรณอ่อน
อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ

......................................................................................................................................................................................

5.


ชื่อโครงการ :


การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาหนังตะลุงจรูญน้อยหัวไทร พัทลุง
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย  พันธ์คง
อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

......................................................................................................................................................................................

6.


ชื่อโครงการ :


การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้คะแนนทดสอบย่อยต่ำ (กรณีศึกษา:รายวิชาการจัดการการเพิ่มผลผลิต)
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

7.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.สมชัย  ปราบรัตน์
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

8.

ชื่อโครงการ :

ความพร้อมในการเข้าสู่ E-Marketing ของผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.จิรนันท์  สมนวล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

9.

ชื่อโครงการ :

ปัจจัยที่่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.หทัยมาศ ขุนจันทร์ 
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

10.

ชื่อโครงการ :

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์ จุสปาโล 
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

11.


ชื่อโครงการ :


ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาธารณะของผู้ทำบัญชี
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์ 
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

12.

ชื่อโครงการ :

การประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา 
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

13.


ชื่อโครงการ :


ศึกษาระบบและสภาพปัญหาของผู้ประกอบการค้าส่งผักผลไม้ใน จ.สงขลา ภายใต้กรอบ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

14.

ชื่อโครงการ :

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

15.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิผลหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรธุรกิจไทย
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

16.


ชื่อโครงการ :


การตลาดเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบากันใหญ่ ตำบลเกาะสาหร่าย
จังหวัดสตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

17.


ชื่อโครงการ :


การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงานตามกำหนดเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาห
กรรม ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษารายวิชา 206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.คุลยา์  ศรีโยม
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.....................................................................................................................................................................................

18.

ชื่อโครงการ :

การศึกษาพลวัตรเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ตอนบน
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
     
  นักวิจัย: อ.สุวัจนี เพชรรัตน์
  สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

.....................................................................................................................................................................................

19.
ชื่อโครงการ :
การสำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:
อ.จารุมาศ มิ่งแก้ว
อ.ดวงฤดี อุทัยหอม
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.....................................................................................................................................................................................

20.
ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาัลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:

อ.สุดาพร ทองสวัสดิ์
อ.กัลยา สกุลดี
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.....................................................................................................................................................................................

21.

ชื่อโครงการ :

ความคาดหวังต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย พันธ์คง
อ.วฤณดา วงศ์โรจน์
อ.โสภิตา พิพัฒน์เพ็ญ
อ.นพวัลภ์ คงคาลิหมีน
อ.กันยา สกุลดี
น.ส.กรกมล ณารัตน์
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.....................................................................................................................................................................................

22.

ชื่อโครงการ :

การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และแผนธุรกิจของซอสปรุงรสที่ผลิตจาก
เศษเหลือของกระบวนการผลิตซูริมิแช่เยือกแข็ง
   
  นักวิจัย:
อ.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

.....................................................................................................................................................................................


ประจำปีการศึกษา 2553

1.

ชื่อโครงการ :

เปรียบเทียบการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.เชาวนี  แก้วมโน
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

2.

ชื่อโครงการ :

ความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าต่อจริยธรรมของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า
จากต่างประเทศในตลาดสันติสุข (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.กฤษิยากร  เตชะปิยะพร
อ.กฤติย  ทองมี
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

3.

ชื่อโครงการ :

การจัดการเส้นทางนำเที่ยวสักการะพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
     
  นักวิจัย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

......................................................................................................................................................................................ประจำปีการศึกษา 2552

1.


ชื่อโครงการ :


ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)
  นักวิจัย: อ.โชติรัตน์  อินทสโร
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

......................................................................................................................................................................................

2.

ชื่อโครงการ :

ผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาน้ำหนักเบาจากกากขี้แป้งยางพารา
(อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
   
  นักวิจัย:

อ.คุลยา   ศรีโยม
อ.วศินี  แก้วขาว
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

......................................................................................................................................................................................

3.


ชื่อโครงการ :


การตลาดต้นแบบการท่องเที่ยวฟื้นประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
ในจังหวัดสงขลา
(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)
   
  นักวิจัย:
คุณปองพชร   ธาราสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จรจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ทิพย์ธารา
อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

......................................................................................................................................................................................

4.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:อ.มณีรัตน์   รัตนพันธ์
อ.สู่ขวัญ  มุกดาวิจิตร 
อ.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
คุณสุภาวดี  กุลถิรวงศ์
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

......................................................................................................................................................................................

5.


ชื่อโครงการ :


การจัดการการตลาดแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:อ.สวย  หลักเมือง
อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
อ.จรีวรรณ  จันทร์คง
อ.ณรงค์  จุลเพชร
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

......................................................................................................................................................................................

6.

ชื่อโครงการ :

รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:
อ.โกมลมณี   เกตตะพันธ์
อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

......................................................................................................................................................................................

7.


ชื่อโครงการ :


รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่เกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์   จุสปาโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

......................................................................................................................................................................................

8.

ชื่อโครงการ :

การสร้างตัวแบบการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าฮาลาลทางบกระหว่างภาคใต้ไทย-มาเลเซีย
(อย่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
อ.วิภาวี   ศรีทาสร้อย
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

......................................................................................................................................................................................

9.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดสารพิษ
ในตำบลบาเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย   พันธ์คง
อ.แก้วคณิต  สุวรรณอ่อน
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

......................................................................................................................................................................................

10.


ชื่อโครงการ :


การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
โดยการใช้เทคนิคบาลานสกอการ์ด
(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)
  นักวิจัย: อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
  สนับสนุนโดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

......................................................................................................................................................................................

11.ชื่อโครงการ :การจัดการตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
   
  นักวิจัย:


รองศาสตราจารย์พสุ   สถาภรณ์
อ.สวย  หลักเมือง
อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
อ.จรีวรรณ  จันทร์คง
อ.สิริกาญจน์  พิมพ์พงศ์ไพศาล
อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
อ.ณรงค์  จุลเพชร อ.รามรัฐ  ชุมสุวรรณ
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

......................................................................................................................................................................................

 

ประจำปีการศึกษา 2551

1.ชื่อโครงการ :การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวน
การมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลน
บ้านคลองวิถี อ.ท่าแพ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล
(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)
   
     
  นักวิจัย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
  สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

......................................................................................................................................................................................

2.


ชื่อโครงการ :


โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)
     
  นักวิจัย:


อ.เธียรชัย  พันธ์คง
อ.ปาริฉัตร  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
นายจิรวัฒน์  นนทิการ
  สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University