Follow Us :   
     Student Committee

คณะกรรมการนักศึกษา 
      เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามเป้าหมาย  จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจ 
ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมนักศึกษา อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่             
เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี  ลงวันที่  20  มกราคม  2547  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้ 

นายชัยชุมพร เพ็ชสวี ประธาน
นายกฤตานน เจียวก้ก รองประธานฝ่ายวิชาการ
นางสาวนฤมล แซ่อุ่ย รองประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
นายศรัญพงศ์ พรหมวิจิตร รองประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ
นายจิรพงษ์ โกญจา รองประธานฝ่ายกีฬา
นายณัฐพงษ์ คงศรีประพันธ์ รองประธานฝ่ายนันทนาการ
นายอัคคนิรุธ จุลพันธ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ สิทธิพรเบญจพล ฝ่ายการเงิน
นายณัฐวัฒน์ ภู่เมธากุล ฝ่ายพัสดุ
นางสาวขนิษฐา เพชรศรี ฝ่ายอัตลักษณ์
นางสาวอุษาวดี ถิ่นนา ฝ่ายปฎิคม
นางสาววรลักษณ์ ซ้ายเกลี้ยง ฝ่ายเชียร์
นางสาวสายฝน แซ่ตัน ฝ่ายพยาบาล
นายฐานันดร เล่งซุ่ม ฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวสุวดี กั้วพานิช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเอกวัฒน์ สวัสดิโรจน์ ฝ่ายจัดหารายได้
นายวรพจน์ แซ่ล้อ ฝ่ายวินัย
นายสุธี บิลโส๊ะ ฝ่ายศิลป์
นายธนาตย์ บุญเจริญ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายเมธา มะหมัด ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาวอลิตา เศรษฐสุข ประธานสาขาวิชาการตลาด
นางสาวกัณฐาภรณ์ อินทรศิริ ประธานสาขาวิชาการจัดการ
นางสาวสุดาพร ช่วยชู ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
นายธวัชชัย สิทธิฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
นายอภิชาต วรรณกลัด ประธานสาขาวิชาการบัญชี
นายวรวุฒิ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา เลขานุการและประสานงาน

               ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ของ                 
คณะบริหารธุรกิจและดูแลความเรียบร้อยของสาขา เพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University