Research Projects

ประจำปีการศึกษา 2562

1.


ชื่อโครงการ :


ปัจจัยที่มีผลต่อการแต่งกายตามระเบียบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย: อ.ฟาริดา ซาชา
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.

ชื่อโครงการ :

โมเดลสมการโครงสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา

  นักวิจัย:

ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2561

1.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
  นักวิจัย: อ.คณิดา ไกรสันติ
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.


ชื่อโครงการ :


แนวทางการศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทร อ.นาหม่อม จ.สงขลา
  นักวิจัย: อ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์กิจกรรมหลักในโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
  นักวิจัย: อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2560
1.


ชื่อโครงการ :


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (18/1/55)
  นักวิจัย: ผศ.สมชัย ปราบรัตน์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.


ชื่อโครงการ :


แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
  นักวิจัย: ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3.


ชื่อโครงการ :


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด สงขลา
  นักวิจัย: อ.โชติรัตน์ อินทสโส
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2559
1.


ชื่อโครงการ :


แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขา OTOP ระดับ 5 ดาว เพื่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กรณี ศึกษาบ้านหัวดินเหนือ
  นักวิจัย: อ.วารีพร ชูศรี
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย: อ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3.


ชื่อโครงการ :


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
  นักวิจัย: อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2558
1.


ชื่อโครงการ :


ผลกระทบจากคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน สาขาชะอวด จ.นครศรีฯ
  นักวิจัย: ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.


ชื่อโครงการ :


พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน กรณีศึกษา จ.สงขลา
  นักวิจัย: ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3.


ชื่อโครงการ :


การลดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูปด้วยกิจกรรมโลจิสติกส์ และFMEA
  นักวิจัย: ผศ.จุฑามาศ พรหมดนตรี
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

ประจำปีการศึกษา 2556

1.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวสังหยดของเกษตรกร: กรณีศึกษาอำเภอเมืองพัทลุง ปากพะยูน เขาชัยสน ควนขนุน และบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  นักวิจัย: อ.พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.

ชื่อโครงการ :

ปัจจัยในการจ้างแรงงานคนพิการของธุรกิจบริการในเขตจังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:
อ.วรรณะ วิจิตร
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3.

ชื่อโครงการ :

แนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรีในภาคใต้
  นักวิจัย:
ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก
บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:
อ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

5.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกร
จังหวัดพัทลุง
  นักวิจัย:
อ.กาญจนา ปล้องอ่อน
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

6.

ชื่อโครงการ :

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
  นักวิจัย:
อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2555

1.


ชื่อโครงการ :


การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยของชุมชน ในตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  นักวิจัย:

อ.ปทุมวรรณ ทองตราชู
อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

2.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาขนมลากรอบกลุ่มสตรี บ้านชะแม
อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:
อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

3.ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุน
สวนยางโดยการมีส่วนร่วม: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จำกัด ต.ทุ่งตำเสา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  นักวิจัย:

อ.สุวัจนี เพชรรัตน์
อ.สุชาดา สุววณขำ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

4.

ชื่อโครงการ :

การศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำ
ในอำเภอสิงหนคร และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
    
  นักวิจัย:
อ.เธียรชัย พันธ์คง
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

5.


ชื่อโครงการ :


ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน:
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:
อ.สมชัย ปราบรัตน์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

6.


ชื่อโครงการ :


ศึกษาการรับรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจของ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:
อ.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

7.
ชื่อโครงการ :
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการของศูนย์-สำนัก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:

อ.สมชัย ปราบรัตน์
น.ส.ณัฐิยา สุดรักษ์
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8.

ชื่อโครงการ :

การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการ
ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
  นักวิจัย:

ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

9.
ชื่อโครงการ :
รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย พันธ์คง
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

10.

ชื่อโครงการ :

การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดในการซื้อสอนค้าจากตลาดกิมหยง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวสัดสงขลา
  นักวิจัย:

อ.วารีพร ชูศรี

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

11.

ชื่อโครงการ :

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:

อ.พาฝัน รัตนะ

  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

12.

ชื่อโครงการ :

การพัฒนาการตลาดผ้าทอ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
  นักวิจัย:

อ.สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

13.

ชื่อโครงการ :

ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติทางบทในภาคใต้ของประเทศไทย
  นักวิจัย:

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2554

1.


ชื่อโครงการ :


การบริหารชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ในตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:

อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ

2.


ชื่อโครงการ :


การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาหนังตะลุงจรูญน้อยหัวไทร พัทลุง
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย  พันธ์คง
อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
  สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

3.


ชื่อโครงการ :


การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้คะแนนทดสอบย่อยต่ำ (กรณีศึกษา:รายวิชาการจัดการการเพิ่มผลผลิต)
  นักวิจัย:
อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  นักวิจัย:
อ.สมชัย  ปราบรัตน์
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4.


ชื่อโครงการ :


ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาธารณะของผู้ทำบัญชี
  นักวิจัย: อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์ 
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

5.


ชื่อโครงการ :


ศึกษาระบบและสภาพปัญหาของผู้ประกอบการค้าส่งผักผลไม้ใน จ.สงขลา ภายใต้กรอบ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  นักวิจัย: อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
  สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

6.

ชื่อโครงการ :

การศึกษาพลวัตรเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ตอนบน
     
  นักวิจัย: อ.สุวัจนี เพชรรัตน์
  สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

7.
ชื่อโครงการ :
การสำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:
อ.ดวงฤดี อุทัยหอม
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

8.
ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย:
อ.สุดาพร ทองสวัสดิ์
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

9.

ชื่อโครงการ :

ความคาดหวังต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย: อ.เธียรชัย พันธ์คง
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2553

1.

ชื่อโครงการ :

เปรียบเทียบการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย: อ.เชาวนี  แก้วมโน
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2552

1.


ชื่อโครงการ :


ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  นักวิจัย: อ.โชติรัตน์  อินทสโร
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2.


ชื่อโครงการ :


การตลาดต้นแบบการท่องเที่ยวฟื้นประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
ในจังหวัดสงขลา
   
  นักวิจัย: อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3.


ชื่อโครงการ :


การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย: อ.มณีรัตน์   รัตนพันธ์
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

4.

ชื่อโครงการ :

รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  นักวิจัย: อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

5.


ชื่อโครงการ :


การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดสารพิษ
ในตำบลบาเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  นักวิจัย:

อ.เธียรชัย   พันธ์คง
อ.แก้วคณิต  สุวรรณอ่อน
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

6.ชื่อโครงการ :การจัดการตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  นักวิจัย: รองศาสตราจารย์พสุ   สถาภรณ์
อ.สิริกาญจน์  พิมพ์พงศ์ไพศาล
อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
  สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)