HATYAI BUSINESS SCHOOL

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

"เรียนบริหารธุรกิจ ม. หาดใหญ่ เหมือนทำธุรกิจจริง"
✨ HBS NEWS l ข่าวประชาสัมพันธ์ ✨ 
✨ ผลงานบุคลากร ✨

✨ ผลงานนักศึกษา l ผลงานศิษย์เก่า ✨

✨ คลังภาพกิจกรรม นักศึกษา l บุคลากร ✨

✨ กิจกรรมบุคลากร ✨

✨ Event ✨