คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หัวหน้าสาขา

เลขานุการคณะ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ