คณะกรรมการกำกับมาตรฐาน

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอน และการวัดผลการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองมาตรฐานและการพิจารณาการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ ดังราย ชื่อต่อไปนี้

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบการออกข้อสอบการออกข้อสอบ รายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อสอบเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการออกข้อสอบ
2. พิจารณาตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน (เกรด) ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแต่งตำรา การเขียนบทความและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

 

รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อ-สกุล : ดร.ยรรยง คชรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษมน บุษบงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์จิตรพงษ์  เจริญจิตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ/สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์เจริญ  รุ่งกลิ่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการตลาด

ชื่อ-สกุล : ดร.จักรเกียรติ์  เมธานัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อ-สกุล : ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิดา  ไกรสันติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ