จรรยาบรรณอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตามที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ประกาศเรื่องจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณขององค์กร จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของบุคลากรตามประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2551 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมจรรยาบรรณในทุกด้านของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมี คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม สามารถเป็แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา บุคคล ทั่วไป และเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ จึงกำหนดจรรยาบรรณของอาจารย์เพิ่มเติม ดังนี้

1. หมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ และทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยทางวิชาการ สังคมและประเทศชาติ

2. มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

3. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนในทางที่ชอบ

4. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการให้โดยมิชอบ

5. ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสจ้างจากศิษย์ในการปฎิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการ หาประโยชน์ให้แก่ตน

6. รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นและปฎิบัติตามนโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

7. ให้เกียรติ อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า และให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

8. ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พึงช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

9. รัก เมตตา เอื้ออาทร สอนและอบรมศิษย์อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเรียนรู้ ทักษะ นิสัย รวมถึงให้ กำลังใจเพื่อความเจริญงอกงามตามศักยภาพของศิษย์และผู้รับบริการ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

10. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ และละเว้นการประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อความเจริญ ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ สังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

11. ปฏิบัติตตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

12. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข