อาจารย์ประจำคณะ

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต