เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ
และ คณะกรรมการชมรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

....................................................................

                   เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอก พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 และ ประกาศสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ และ คณะกรรมการชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้