เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2566

....................................................................................

                   เพื่อให้การดำเนินงานพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ กิจกรรม และ ศิษย์เก่าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อเกิดการขับเคลื่อนในระดับหลักสูตรซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับคณะ และ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้