ค่านิยมร่วม

Shared Values (ค่านิยมร่วม) ประกอบด้วย

C : Change

H : Harmony

A : Accountability

M : Morality

P : Professionalism

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

สมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว

รับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม

ทำงานอย่างมืออาชีพ