บุคลากรสนับสนุน

อาจารย์วรรณิดา  ไชยการณ์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

นางสาวอัมพวรรณ สังข์พุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ

นายณัฐฐเลิศ แซ่ชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ

นางสาวจิราพัชร  ขอพรรณเลิศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ