ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการบริหารธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1) พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้วยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย
2) เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3) เป็นแหล่งรวมข้อมูลนวัตกรรมทางธุรกิจ
4) เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ สู่ชุมชน องค์การ ประเทศและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและเป็นแหล่งข้อมูลด้านนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจ
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ สู่ชุมชน องค์การ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและระดับประเทศและนานาชาติ
3) เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจ
4) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของประเทศ

ขอบข่ายงานวิจัยนวัตกรรมการบริหารธุรกิจ

ศูนย์นวัตกรรมการบริหารธุรกิจ แบ่งงานวิจันออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งที่มาของเงินทุน คือ งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จากงบประมาณคณะบริหารธุรกิจ งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และแหล่งทุนจากองค์การธุรกิจภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก งบประมาณคณะ แบ่งออกเป็นงานวิจัย 3 ลักษณะ

1) งานวิจัยวิชาการ เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีสมมติฐานหรือการ กำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอโครงการ ผลงานวิจัยต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2) งานวิจัยประยุกต์ เป็นงานวิจัยที่เป็นตามแนวทางวิจัยของประเทศ ที่ใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาองค์การ ชมชุน และประเทศ ผลงานวิจัยต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3) งานวิจัยวิชาการขนาดเล็ก (Mini Research) เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตงานวิจัยที่เจาะจง เป็นงานวิจัยที่ใช้เวลาทำสั้นประมาณ 3-6 เดือน โดยเป็นไปตามความต้องการขององค์การนั้น ๆ เช่น วิจัยตลาด วิจัยพัฒนาองค์การธุรกิจ ผลงานวิจัยไม่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมีการกำหนดขอบเขตหัวข้อการวิจัย ดังนี้

1) ด้านการจัดการ
2) ด้านการตลาด
3) ด้านการเงินบัญชี
4) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
6) ด้านการจัดการอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และซับพลายเชน
7) ด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
8) ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ