Research Projects

ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการแต่งกายตามระเบียบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.ฟาริดา ซาชา
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : โมเดลสมการโครงสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
นักวิจัย : อ.คณิดา ไกรสันติ
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : แนวทางการศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทร อ.นาหม่อม จ.สงขลา
นักวิจัย : อ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์กิจกรรมหลักในโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
นักวิจัย : อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (18/1/55)
นักวิจัย : ผศ.สมชัย ปราบรัตน์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด สงขลา
นักวิจัย : อ.โชติรัตน์ อินทสโส
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อโครงการ : แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขา OTOP ระดับ 5 ดาว เพื่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กรณี ศึกษาบ้านหัวดินเหนือ
นักวิจัย : อ.วารีพร ชูศรี
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน สาขาชะอวด จ.นครศรีฯ
นักวิจัย : ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน กรณีศึกษา จ.สงขลา
นักวิจัย : ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การลดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูปด้วยกิจกรรมโลจิสติกส์ และFMEA
นักวิจัย : ผศ.จุฑามาศ พรหมดนตรี
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวสังหยดของเกษตรกร: กรณีศึกษาอำเภอเมืองพัทลุง ปากพะยูน เขาชัยสน ควนขนุน และบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : อ.พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ปัจจัยในการจ้างแรงงานคนพิการของธุรกิจบริการในเขตจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.วรรณะ วิจิตร
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : แนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรีในภาคใต้
นักวิจัย : ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : อ.กาญจนา ปล้องอ่อน
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
นักวิจัย : อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2555

ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชน ในตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : อ.ปทุมวรรณ ทองตราชู
อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาขนมลากรอบกลุ่มสตรี บ้านชะแม อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการมีส่วนร่วม: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่จำกัด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นักวิจัย : อ.สุวัจนี เพชรรัตน์
อ.สุชาดา สุววณขำ
สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำ ในอำเภอสิงหนคร และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.เธียรชัย พันธ์คง
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน: ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.สมชัย ปราบรัตน์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ศึกษาการรับรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการของศูนย์-สำนัก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.สมชัย ปราบรัตน์
น.ส.ณัฐิยา สุดรักษ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จในการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
นักวิจัย : ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.เธียรชัย พันธ์คง
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดในการซื้อสอนค้าจากตลาดกิมหยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวสัดสงขลา
นักวิจัย : อ.วารีพร ชูศรี
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.พาฝัน รัตนะ
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การพัฒนาการตลาดผ้าทอ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นักวิจัย : อ.สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติทางบทในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2554

ชื่อโครงการ : การบริหารชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ

ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหนังตะลุงจรูญน้อยหัวไทร พัทลุง
นักวิจัย : อ.เธียรชัย พันธ์คง
อ.สุชาดา สุวรรณขำ
สนับสนุนโดย : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สกอ.

ชื่อโครงการ : การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้คะแนนทดสอบย่อยต่ำ (กรณีศึกษา:รายวิชาการจัดการการเพิ่มผลผลิต)
นักวิจัย : อ.จุฑามาศ พรหมมนตรี
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.สมชัย ปราบรัตน์
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะของผู้ทำบัญชี
นักวิจัย : อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ศึกษาระบบและสภาพปัญหาของผู้ประกอบการค้าส่งผักผลไม้ใน จ.สงขลา ภายใต้กรอบ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
นักวิจัย : อ.จุฑามาศ พรหมมนตรี
สนับสนุนโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การศึกษาพลวัตรเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย :อ.สุวัจนี เพชรรัตน์
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่อโครงการ : การสำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.ดวงฤดี อุทัยหอม
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.สุดาพร ทองสวัสดิ์
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : ความคาดหวังต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.เธียรชัย พันธ์คง
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2553

ชื่อโครงการ : เปรียบเทียบการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.เชาวนี แก้วมโน
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2552

ชื่อโครงการ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : อ.โชติรัตน์ อินทสโร
สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อโครงการ : การตลาดต้นแบบการท่องเที่ยวฟื้นประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.จักรเกียรติ์ เมธานัย
อ.ธนพงศ์ วุ่นแสง
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ชื่อโครงการ : รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
นักวิจัย : อ.ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
อ.ปทุมวรรณ ทองตราชู
อ.สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดสารพิษในตำบลบาเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อ.เธียรชัย พันธ์คง
อ.แก้วคณิต สุวรรณอ่อน
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ชื่อโครงการ : การจัดการตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นักวิจัย : รองศาสตราจารย์พสุ สถาภรณ์
อ.สิริกาญจน์ พิมพ์พงศ์ไพศาล
อ.ปทุมวรรณ ทองตราชู
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)