แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มพิจารณางบประมาณประเภทเงินยืมเพื่อสำรองจ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย  ดาวโหลด

แบบฟอร์มขออนุมัติว่าจ้างอาจารย์พิเศษ  ดาวโหลด