Research Papers

National Journal

1. ชัยรัตน์  จุสปาโล.  (2553,กันยายน – ธันวาคม).  “ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับ กลยุทธ์ธุรกิจและผลที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจไทย”, สุทธิปริทัศน์.  24(74): 21-38.

International Conferences

1. Jussapalo, C. (2010). Measurement and Model of Information Technology Strategy and Business Strategy Alignment. In Proceedings of The 4th Internatinal Conference on Operations and Supply Chain Management. Page 334-339. Hongkong&Guangzhou Chaina: Indiana University, The Chinese University of Hong Kong and South China University.

2. ชัยรัตน์ จุสปาโล. (2553). ผลของการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจต่อความกลยุทธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ. ใน การ ประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ. หน้า …… เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

3. ชัยรัตน์ จุสปาโล. (2553). การท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ จัดการป่าชายเลน บ้านคลองลิดี อ.ท่าแพ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล. ใน การประชุมวิชาการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน. หน้า…….. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

4. สุจิตราภรณ์ จุสปาโล. (2553). รูปแบบการจัดการเส้นทางนำเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการเรียนรู้และ เชื่อมโยงในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 5 จังหวัดในภาคใต้: นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา. ใน การประชุมวิชาการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน. หน้า……. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

5. ประสิทธิ์ รัตนพันธ์.2554. "Economic Business and Markerting Management ", International Proceedings of Economics Development and Research.

6. กนกวรรณ คงสกุล.2554. "Network Modeling for an Intelligent Recommendation System Supporting SRM for Universities in Thailand", ในงาน Conference Proceedings of the "The 8 th International Conference on Computing and Information
Technology ICIT 2012X", Chonburi, Thailand.

7. วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง.2554. "พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา", ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ."ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

8. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง.2554. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานขององค์การ", ใน การประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

9. ชุติมา หวังเบ็ญหมัด.2554. "Proficiency of New Product Development and Speed to Market: Exploring the Moderating Effects of Supplier Involvement " ใน การนำเสนอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา. (ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2555)

10. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน.2554. "Factor affecting to quit in hotel business: Review and synthesis of literature" ใน การนำเสนอ During the PSU-USM International Conference On Humanities and Social Sciences 2011.

National Conferences

1. สุวัจนี เพชรรัตน์. (2554). ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลปาล์มพัฒนาอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 2 “การวิจัยเพื่อพัฒนา สังคมไทย”. หน้า 86 – 87. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

2. เธียรชัย พันธ์คง. (2553). การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงและการพัฒนาโปรแกรมการ ท่องเที่ยว. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หน้า…….. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

3. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน. (2553). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. ใน การประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนา สังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์. หน้า…….. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

4. ชัยรัตน์ จุสปาโล และ สุจิตราภรณ์ จุสปาโล(2554). การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการป่าชายเลน บ้านคลองลิดี อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "เครือข่ายการวิจัย ภาคเหนือตอนบน".หน้า..........จังหวัดเชียงใหม่.

5. ชัยรัตน์ จุสปาโล และ สุจิตราภรณ์ จุสปาโล.(2554). การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน..หน้า...จังหวัดเชียงใหม่.

6. สุจิตราภรณ์ จุสปาโล.2554."รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล",ใน ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา
7. เธียรชัย พันธ์คง.2554."การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน และประสิทธิภาพ การผลิตผักปลอดสารพิษในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ,ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7
จ.สุราษฎร์ธานี.

8. มณีรัตน์ รัตนพันธ์.2554. "การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่. จังหวัดสงขลา (วันที่ 10 พฤษภาคม 2555).

9. ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ.2554. "รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาพญาบังสา จังหวัดสตูล", ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา (วันที่ 10 พฤษภาคม 2555).

10. กฤษิยากร เตชะปิยะพร.2554. "ความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าต่อจริยธรรมของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า จากต่างประเทศในตลาดสันติสุข", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.(วันที่ 10 พฤษภาคม 2555)

11. คุลยา ศรีโยม.2254. "ผลิตภัณฑ์อิฐดินเผานำหนักเบาจากการขี้แป้งยางพารา", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (วันที่ 10 พฤษภาคม 2555).

12. วีระวรรณ ศิริพงษ์.2554. "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: ดอกไท้ประดิษฐ์ จากใบยางพาราในพื้นที่ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จ.สงขลา. (วันที่ 10 พฤษภาคม 2555).

13. สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล.2254. "ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของดิสเคาท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต เทศบาลนครหาดใหญ่", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.(วันที่ 10 พฤษภาคม 2555).

14. ดรุณี มูเก็ม.2554. "การศึกษารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา Leaning Management of Cooperative Education Model, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.(วันที่ 10 พฤษภาคม 2555).

15. ธนพงศ์ วุ่นแสง.2554. "การบ่มเพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ธุรกิจเซรามิค: กรณีศึกษา บริษัท เบญจมเมธา เซรามิค จำกัด, ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.(วันที่ 10 พฤษภาคม 2555)

16. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง.2554. "อิทธิพลของพฤติกรรมระดับองค์การ กลุ่มและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานขององค์การ", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา.

17. วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง.2554. "ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยว", ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน การบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา.

18. สมชัย ปราบรัตน์.2554. "การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา", ใน การประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.(วันที่ 10 พฤษภาคม 2555)

19. วิภาวี ศรีทาสร้อย.2554. "การออกแบบทางวิศวกรรมโดยตัดสินจากผลการทำงานในกระบวนการผลิตสับปะรดของกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนป่าบาก", ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 จ.สงขลา.