Journal List

เกณฑ์ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) ของ สมศ

เกณฑ์ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

  • ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์