ถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนฯ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
ณ ห้อง Blue Ocean ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่