หลักสูตร Service Mind for fun

บรรยากาศอบรมหลักสูตร Service Mind for fun

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
จัดให้กับพนักงานบริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตเลี่ยม จำกัด จำนวน 30 ท่าน
ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี W3 หาดใหญ่