หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

CONTACT US

สนใจสมัครหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานรับสมัครและข้อมูลสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนน พลพิชัย-บ้านพรุ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร. 074200300 ,0899770772, 0894687408
Website : www.hu.ac.th/announcement.html
E-mail : phdhbs@hu.ac.th

 

FOR APPLYING OR INQUIRING FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Admission and Information Unit, Communication Office Hatyai University
222 ถนน พลพิชัย-บ้านพรุ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
Tel. 074200300 ,0899770772, 0894687408
Website : www.hu.ac.th/announcement.html
E-mail : phdhbs@hu.ac.th