สาส์นจากคณบดี

อาจารย์ ดร.ยรรยง คชรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความท้าทายอย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมาใช้ เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคณะบุคลากรตลอดจนนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

 

ดังนั้น ที่คณะบริหารธุรกิจแห่งนี้จึงมุ่งปลูกฝังให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษามีความรู้ควบคู่คุณธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนการวิจัยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆจนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผลประกอบกับการ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัสมัย อาทิiLearning eService และโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ อีกมากมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในอนาคต และช่วยขับเคลื่อน ความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป