ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย พันธ์คง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ธนพงศ์ วุ่นแสง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัจนี เพชรรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์สิริกาญจน์ สีดำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา
อาจารย์วรรณิดา ไชยการณ์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ