ผู้บริหารคณะ

ดร.ยรรยง คชรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ธนพงศ์ วุ่นแสง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารีพร หอยมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์นธี เหมมันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา
อาจารย์วรรณิดา ไชยการณ์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ