บุคลากรสนับสนุน

อาจารย์วรรณิดา ไชยการณ์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
นางสาวอัมพวรรณ สังข์พุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
นายณัฐฐเลิศ แซ่ชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
นางสาวจิราพัชร ขอพรรณเลิศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ