ผู้บริหารคณะ

อาจารย์ ดร.ยรรยง คชรัตน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์นธี เหมมันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ธนพงศ์ วุ่นแสง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารีพร ชูศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์วรรณิดา  ไชยการณ์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ