หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(Bachelor of Business Administration Program in Management)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
“เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และประสบการณ์ด้านการจัดการ พร้อมต่อการทำงานในองค์การโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

วิชาเอก
: กลุ่มวิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)
: กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การร่วมสมัย (Human Resource Management and Development of Contemporary Organizations)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการผู้ประกอบการและผู้นำการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีความพร้อมต่อการศึกษาต่อขั้นสูงต่อไป
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
: เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (เทียบโอนรายวิชาจากปวสได้.)
: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
: สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
: เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
: ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม และ ช่วยเหลือด้านวิชาการและงานวิจัย
: ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม และ ช่วยเหลือด้านวิชาการและงานวิจัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลักสำเร็จการศึกษา
: ผู้ประกอบการธุรกิจ
: ผู้บริหารองค์การ
: เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
: เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุย์
: เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ
: พนักงานภาครัฐ

*** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  ***

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566) : คลิก
ลิ้งสำหรับตรวจสอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO : คลิก