หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(Bachelor of Business Administration Program in Marketing)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ภาษาไทย : บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Marketing)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึก  รู้จริง ด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ  สามารถนำองค์ความรู้ด้านการตลาดและบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  และมีคุณธรรม จริยธรรมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ความสำคัญ
การศึกษาในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางด้านการตลาด การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส  การปรับปรุงหลักสูตรและการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะทางการตลาดและบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษา และปรัชญาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย และมีจรรยาบรรณในอาชีพ
: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านการตลาด และการตลาดดิจิทัล สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ  ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประกอบอาชีพทางการตลาดในยุคดิจิทัลได้
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ การประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำวิจัยทางการตลาดสามารถออกแบบ เลือกวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: เพื่อขยายโอกาสและบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาบริการสังคมและเสริมสร้าง ประสบการณ์แก่อาจารย์และนักศึกษาในการรับใช้สังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128  หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

: เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ
: นักการตลาดดิจิทัล
: ผู้บริหารการตลาด
: ผู้จัดการฝ่ายขาย /ฝ่ายการตลาด
: นักการวางแผนโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
: นักบริหารด้านธุรกิจบริการ
: นักการตลาดด้านธุรกิจค้าปลีก
: งานสื่อสารการตลาด
: พนักงานภาครัฐ

*** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO เมื่อวันที่  27  กันยายน  2565  ***

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2566) : คลิก
ลิ้งสำหรับตรวจสอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO : คลิก