หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2566)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(Bachelor of Business Administration Program in Business Information Systems)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Information Systems

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Information Systems)
ภาษาไทย : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Business Information Systems)

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนำความรู้มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะในการเรียนรู้และริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

ความสำคัญ
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางธุรกิจไปปรับใช้ เพื่อทำให้การดำเนินงานในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ และการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยนำไปบูรณาการกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้อย่างดี รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้
: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128  หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา
: นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
: ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
: นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
: นักออกแบบงานกราฟิกหรือมัลติมีเดียทางด้านธุรกิจ
: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์
: ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์
: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
: นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ
: เจ้าหน้าที่ด้านงานคอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
: ผู้ประกอบการ

*** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2566) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO เมื่อวันที่  27  กันยายน  2565  ***

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2566) : คลิก
ลิ้งสำหรับตรวจสอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO  : คลิก