หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (เน้นการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
(Bachelor of Business Administration Program in Service Industries)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Business Administration Program in Service Industries

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)
ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Business Administration (Service Industries)

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่ง สร้างบัณฑิตให้มีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และมีความใฝ่รู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนมีทักษะใน การจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
: ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลจากการ ทำงานต่อสังคมส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
: ผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการให้เป็น “นักวิชาชีพ” ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับปฏิบัติการ และมีศักยภาพพร้อมสำหรับงานระดับบริหาร
: ผลิตบัณฑิต ที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้อย่างเหมาะสม
: ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการบริหารรวมถึงความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการนำเสนอเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
: ผลิตบัณฑิตให้สามารถตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2563) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ***

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2563) : คลิก
ลิ้งสำหรับตรวจสอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO : คลิก