หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Accountancy

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : B.Acc.

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ZASEAN Economics Community) ซึ่งมีการจัดทำ ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements:MRAs) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนใน 7 สาขาวิชาชีพหลัก ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ พยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี คณะบริหารธุรกิจเห็นว่า นอกจากความชำนาญทางทักษะวิชาชีพบัญชีแล้ว ภาษาอังกฤษก็เป็นหัวใจสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้น จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานบัญชีบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้สูงขึ้นและแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
: เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของธุรกิจ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
: เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถทำงานในองค์การระดับนานาชาติได้

*** หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2563) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2563 ***

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2563) : คลิก
ลิ้งสำหรับตรวจสอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO : คลิก