หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
(Bachelor of Business Administration Program in Innovative and Design Entrepreneur)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Innovative and Design Entrepreneur

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ)
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Business Administration (Innovative and Design Entrepreneur)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovative and Design Entrepreneur) หรือหลักสูตร INDEE เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ มีทักษะความเป็นผู้นำ ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง มีความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ และสามารถออกแบบในระดับพื้นฐานได้ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมต่อการดำรงชีวิตและทำงานในโลกแห่งยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรได้พัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน อย่างมืออาชีพ
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการผู้นำการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความพร้อมต่อการศึกษาต่อขั้นสูงต่อไป
: สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดการได้อย่างเหมาะสม
: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การออกแบบ และเทคโนโลยีดิจิทัล

Facebook Page INDEE

*** หลักสูตรผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2563) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2563 ***

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) : คลิก
ลิ้งสำหรับตรวจสอบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO : คลิก