แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบโท (5 ปี)

แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบโท (5 ปี) คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของ ตนเอง สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง ส่งผลให้การบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย หาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณธบริหารธุรกิจจึงมีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (5 ปี) ดังต่อไปนี้

Download รายละเอียดหลักสูตร