ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

1.อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
2.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
3.รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS)
4.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
5.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
6.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
7.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
8.รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

1.ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับโรงเรียนในเครือ ประจำปีการศึกษา 2566
2.ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
3.ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
4.ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
5. ทุนการศึกษาสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2566
6.ทุนอัตราพิเศษแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2566
7.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566