สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์กุลธิรา แซ่โซว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร